Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

(érvényes 2019. május 7-től)

Az adatkezelő személye, a szabályzat célja

Az adatkezelő neve: PFY Kft. (a továbbiakban: „PFY” vagy “Adatkezelő”)

Székhelye: 7636 Pécs, Kenderföld utca 3.

Email: ​info@pszichoforyou.hu

Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy szabályozza a PFY személyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek jogait, eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.

1. Alapfogalmak és hatály
1.1 A Szabályzat hatálya
1.1.1 
Személyi hatály

A Szabályzat hatálya kiterjed (1) a PFY által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységeket végző személyekre (munkavállalók vagy a PFY-nal más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) és (2) azokra a természetes személyekre, amelyekkel kapcsolatban a PFY személyes adatokat kezel vagy feldolgoz (érintettek), illetőleg – ha a magyar jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alkalmazását azokra elrendelik, az ezekben megjelölt feltételekkel és határidőig – az érintettre és annak hozzátartozójára.

1.1.2 Tárgyi hatály

A szabályzat hatálya kiterjed a PFY mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra.

2. Kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok

A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttérinformációkat tartalmaznak az alábbi jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”);
 • Sales Contact Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: “Médiahirdetési-felület értékesítő”) adatkezelési szabályzata, lásd: 1. melléklet

3. Alapfogalmak

 • Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 • Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 • Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 • Harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 • Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • Közös adatkezelés

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit a PFY más adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen határozza meg.

4. Alapelvek

4.1 Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a PFY tiszteletben tartja az adatvédelmi jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így:

4.1.1 A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli.

4.1.2 Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel.

4.1.3 Csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben.

4.1.4. A személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét biztosítja és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

4.1.5 A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4.1.6 A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.

4.1.7 A személyes adatok kezelését a PFYoly módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek történő megfelelés igazolására.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1 Személyes adatot a PFY kizárólag az alábbi esetekben kezel:

5.1.1 Ha az az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;

5.1.2 Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

5.1.3 Ha az adatkezelés a PFY-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

6. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő  online hirdetések kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az egyes Adatfeldolgozó partnerei által végzett tevékenységéről. A Felhasználó az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, jelen tájékoztató 6.1. pontjában felsorolt információk, 7.1 pontban leírt célból és módon történő hasznosításához.

6.1 A kezelt adatok köre

Az online hirdetések weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetés- kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie- kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:

 • Böngésző típusa és annak beállításai;
 • Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
 • Süti (cookie) információk (például eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra);
 • Az IP cím, amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
 • Egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
 • Az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.

7. Az adatkezelés célja

7.1 Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:

 • online mérés – mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők, illetve a hirdetést megrendelők számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik;
 • az oldalon megjelenő hirdetések megjelenítése és optimalizálása, lásd 1. melléklet.

8. Külső szolgáltatók

8.1 A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

8.2 Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

8.3 A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html

8.4 A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

8.5 A Pszichomédia Alapítvány (1111 Budapest, Irinyi József utca 47.) adatkezelő által a pszichoforyou.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

9. A tájékoztató módosulása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt a pszichoforyou.hu oldalon tegye közzé.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők az Adatkezelő értékesítő munkatársai az info@pszichoforyou.hu címen.

10.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).

10.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Pin It on Pinterest

Share This