Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) célja a www.pszichoforyou.hu weboldalt üzemeltető PFY Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása és biztosítsa az érintettek jogait, eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.

Jelen szabályzat hatálya a Szolgáltatóra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed.

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

1. Kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet)
  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
  3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”)
  4. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Szt.”).
  5. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.

2. Az adatkezelő személye

Szervezet neve: PFY Kft.

Székhelye: 7636 Pécs, Kenderföld utca 3.

Adószáma: 23971558-2-02

Képviseletre jogosult személy neve: Szabó Eszter Judit

3. Fogalommeghatározások

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
  5. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
  6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
  7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak meg-felelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félre-érthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  12. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
  13. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
  14. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

4. Alapelvek

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
  2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
  3. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  4. A Szolgáltató lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat a tárhelyszolgáltató székhelyén található szerveren tárolja elektronikus állomány formájában, illetve a Szolgáltató székhelyén papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Szolgáltató által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

A tárhelyszolgáltató neve: Hidden Design Kft.

A tárhelyszolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.

5. Az érintett személy jogai

  1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
  2. Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
  3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez (az elfeledtetéshez) való joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
   Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
   2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
   3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés ellen tiltakozik,
   4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
   5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
   6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
   2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
   3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
   4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódóértesítési kötelezettség: Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
   Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  6. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
   1. az adatkezelés az érintett hozzájárulása vagy az érintett kifejezett hozzájárulása szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen alapul,
   2. az adatkezelés automatizált módon történik.
  7. Az érintett panasztételhez vagy jogorvoslathoz való joga:
   1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
    Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410, www: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
    A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
   2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
    Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érin-tett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
    A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
   3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
    Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindít-ható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adat-kezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
  8. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

6. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás:

A Szolgáltató elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7. Az adatvédelmi incidens (personal data breach) esetén alkalmazandó eljárás

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Szolgáltató képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

8. Adatkezeléssel érintett tevékenységek és kezelt adatkörök

a) Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

  1. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A Szolgáltató természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, megbízottjainak, vállalkozóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatok felhasználási célja: számla kötelező adattartamának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre: a Szolgáltató természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, megbízottjainak, vállalkozóinak neve, címe, adószáma.

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik a személyes adatokat): vezetők, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló, valamint az informatikai fejlesztésért/üzemeltetésért felelős cég (Hidden Design Kft.) vezetője.

Továbbá a Szolgáltató tevékenységét adományok révén támogató természetes személyek – amennyiben az adományozás nem anonim módon történik – adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatok felhasználási célja: kapcsolattartás a támogatókkal.

A kezelt adatok köre: a Szolgáltató tevékenységét adományok révén támogató természetes személyek neve, címe, email címe, telefonszáma.

Az adatok címzettjei: vezetők, illetve munkavállalók, valamint az informatikai fejlesztésért/üzemeltetésért felelős cég (Hidden Design Kft.) vezetője.

A Szolgáltató a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

b) Információkérés, orientációs pszichológiai tanácsadásra (a továbbiakban: Tanácsadás) jelentkezés során végzett adatkezelés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Szolgáltató harmadik személyek számára információkérésre, Tanácsadásra jelentkezésre nyújt lehetőséget.

Az adatkezelés jogalapja információkérés, Tanácsadásra jelentkezés esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Szolgáltató honlapján a „Hozzájárulok a megadott személyes adataim kezeléséhez, beleértve azok továbbítását a tanácsadó pszichológusnak.” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintetti kör információkérés, Tanácsadásra jelentkezés esetén: minden olyan természetes személy, aki a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, Tanácsadásra jelentkezik és megadja személyes adatait.

A kezelt adatok köre: név, email cím, email-ben esetlegesen megadott más személyes adatok köre.

Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás, tájékoztatás.

Az adatkezelés célja Tanácsadásra jelentkezés esetén: az ügyfél összekapcsolása a tanácsadó pszichológussal, kapcsolattartás.

Az adatok címzettjei információkérés, Tanácsadásra jelentkezés esetén: vezetők, illetve munkavállalók, az informatikai fejlesztésért/üzemeltetésért felelős cég (Hidden Design Kft.) vezetője/munkavállalója, a Szolgáltató orientációs pszichológiai tanácsadás szolgáltatása kapcsán szerződött partnerek, illetve a tanácsadó pszichológus.

Az adatkezelés időtartama információkérés, Tanácsadásra jelentkezés esetén: az információ szolgáltatását, illetve a Tanácsadásra jelentkezést követő 30 nap elteltével a Szolgáltató törli a személyes adatokat.

c) A Szolgáltató által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

i. A Szolgáltató honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

A Szolgáltató online hirdetések kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: „Adatfeldolgozók”).

A Szolgáltató honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Szolgáltató honlapján a „cookie-k jóváhagyása” melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintetti kör: a Szolgáltató honlapját meglátogató és böngésző személy.

A kezelt adatok köre: a böngésző típusa és annak beállításai; az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa; cookie információk; az érintett IP címe, amelyről felkereste a weboldalt, az érintett egyes eszközein a böngészési előzmények és az egyes weboldalakon eltöltött idő; az eszköz földrajzi adatai, amennyiben azt az eszközbeállítások során az érintett engedélyezte.

Az adatkezelés célja: weboldal látogatottságának mérése; statisztikai adatok kinyerése; a hirdetések optimalizálása az érintett számára; az oldalon hirdetések megjelenítése és optimalizálása.

Az adatok címzettjei: vezetők, illetve munkavállalók, a Szolgáltató weblappal összefüggően szerződött partnerei, az informatikai fejlesztésért/üzemeltetésért felelős cég (Hidden Design Kft.) vezetője/munkavállalója.

Az adatkezelés időtartama: Google Inc. Google Analytics és Gemius Kft. adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig.

ii. Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Szolgáltató honlapján a „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a szolgáltató hírlevelére feliratkozik és hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: név, email cím.

Az adatkezelés célja: pszichológiai témájú cikkek, hírek és programok küldése érintett részére. Az érintett tájékoztatása a Szolgáltató szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról.

Az adatok címzettjei: vezetők, illetve munkavállalók, a Szolgáltató hírlevél küldésével összefüggően szerződött partnerei, az informatikai fejlesztésért/üzemeltetésért felelős cég (Hidden Design Kft.) vezetője/munkavállalója.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről való leiratkozással.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva.

d) Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A Szolgáltató a vele szerződő természetes személyek személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Az érintetti köre: mindazon természetes személyek, akik a Szolgáltatóval szerződést kötnek.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám.

Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

Az adatok címzettjei: vezetők, illetve munkavállalók, a Szolgáltató könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók, a Szolgáltató szervezetfejlesztéssel, illetve jogi feladatokellátásával kapcsolatosan szerződött partnerei.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

9. Az adattovábbítás

  1. A Szolgáltató Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve az érintett IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
  2. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html
  3. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
  4. A Pszichomédia Alapítvány (1111 Budapest, Irinyi József utca 47.) adatkezelő által a pszichoforyou.hu felhasználói adatbázisában tárolt, az érintettek alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
  5. A Szolgáltató orientációs pszichológiai Tanácsadás szolgáltatásának nyújtása biztosításához az érintett nevét, email címét és email-ben esetlegesen megadott egyéb személyes adatait továbbítja a tanácsadó pszichológusnak, az ügyfél és a tanácsadó pszichológus összekapcsolása céljából.

10. Az adatfeldolgozás

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

 1. weblap üzemeltetése, karbantartása (Hidden Design Kft.);
 2. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

A Szolgáltató kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

11. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

A Szolgáltató az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

12. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató ügyvezetője köteles gondoskodni arról, a Szolgáltató valamennyi munkavállalója és egyéb, a Szolgáltató érdekében eljáró személyek vagy szerződéses partneri betartsák a szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

A szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Szolgáltató ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek a http://www.pszichoforyou.hu/ honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This