Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy szabályozza a PFY Kft. (Továbbiakban Adatkezelő) személyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek jogait, eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.

Alapfogalmak

 • Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 • Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 • Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • Célhoz kötöttség elve

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 • Adattakarékosság vagy adatminimalizálás elve

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 • Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok

A tájékoztató szempontjából különösen jelentősek az alábbi jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: “Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Szt.”;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.

Az adatkezelő személye

Az adatkezelő neve: PFY Kft.

Székhelye: 7636 Pécs, Kenderföld utca 3.

Adószáma: 23971558-2-02

Email: ​info@pszichoforyou.hu

Az adatkezelés helye: Magyarország.

Az adatkezelés körülményei: az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és a megőrzési ideje; adatfeldolgozás

Az Adatkezelő adatkezelése a lent meghatározott esetekben történik:

 1. Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés
Érintettek Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Jogalap Megőrzési idő
A hírlevélre feliratkozó személyek. ·         név,

·         e-mail cím

Pszichológiai témájú hírek, programok és cikkek küldése. Rendelet 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása. A hozzájáruló nyilatkozatok visszavonásáig (leiratkozásig).
 1. Közös cikkek során megvalósuló adatkezelés
Érintettek Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Jogalap Megőrzési idő
Az az olvasó, aki saját tapasztalatát kívánja megosztani. ·         e-mail cím,

·         név

·         levélben megfogalmazott személyes adatok

Olvasók bevonása a szakértői cikkekbe. Rendelet 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.
 1. Pszichoforyou Pozitív – Támogatói oldal adatkezelése
Érintettek Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Jogalap Megőrzési idő
Adatkezelő tevékenységét támogató személy. ·         név,

·         e-mail cím,

·         telefonszám,

·         cím

Pszichoforyou munkájának támogatása adott összeg utalásával. Rendelet 6. cikk (1) c) pont: jogi kötelezettség teljesítése. A számviteli törvény 169.§ alapján az adatok megőrzési ideje 8 év.

A bankkártyás fizetés a SimplePay online fizetés rendszerén keresztül történik. A SimplePay Szolgáltatás fejlesztője és üzemeltetője az OTP Mobil Kft., aki e folyamatban adatfeldolgozóként vesz részt. További információ az OTP Mobil Kft. adatfeldolgozási tevékenységéről az alábbi linken olvasható:

 1. Email levelezések
Érintettek Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Jogalap Megőrzési idő
Kérdést, véleményt, problémát email útján közlő személyek. ·         név,

·         email cím,

·         e-mailben önként megadott egyéb személyes adatok.

A kérdés megválaszolása, vélemény megosztása, probléma megoldása, visszakereshetőség, ügyfélélmény javítása. Rendelet 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása. Az adatközléstől számított legfeljebb 2 év.
 1. Honlap látogatása során keletkező személyes adatok (cookie-k, sütik):

Az Adatkezelő  online hirdetések kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: „Adatfeldolgozók”). Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket az egyes Adatfeldolgozó partnerei által végzett tevékenységéről.

Érintettek Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Jogalap Megőrzési idő
Honlapot látogató személyek. ·         Böngésző típusa és annak beállításai;

·         Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;

·         Süti (cookie) információk (például eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra);

·         Az IP cím, amelyről az érintett felkereste az adott weboldalt;

·         Egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján az érintettek szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;

·         Az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt az érintett eszközbeállításai során engedélyezte.

Online mérés – mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző érintett látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes érintettek hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők, illetve a hirdetést megrendelők számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik;

Az oldalon megjelenő hirdetések megjelenítése és optimalizálása, lásd 1. melléklet.

 

Rendelet 6. cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása Google Inc. Google Analytics és Gemius Kft. adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig.

Mi az a süti?

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A Pszichoforyou.hu weboldal milyen sütiket alkalmaz?

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: ww.google.com/analytics.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Segítségnyújtás a sütik letiltásához

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adattovábbítás

Az Érintett az Adatkezelő weboldalainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő továbbításához.

 • Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve az érintett IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honlapon érhető el.
 • A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html
 • A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • A Pszichomédia Alapítvány (1111 Budapest, Irinyi József utca 47.) adatkezelő által a pszichoforyou.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Érintettet megillető jogok

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal.

 1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezeléshez az érintett hozzájárult, vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta az adatkezeléshez, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 1. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők az Adatkezelő értékesítő munkatársai az info@pszichoforyou.hu címen. Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az érintett az Info.tv., a GDPR, valamint a Ptk. alapján:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb redelkezések                                          

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek a http://www.pszichoforyou.hu/ honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019.10.10. napjától érvényes.

Pin It on Pinterest

Share This